(Old) News in Armenian 1

I thought it may be worthwhile to re-publish here a series of posts I made over at Unilang. These were translations of a short news items in Armenian accompanied with an analysis of their grammar. In theory they should give you an idea on how Armenian syntax works.

Let’s begin with this short piece from Azatutyun.am. For today, its first sentence only (will be continued only if there is interest):

Ցյուրիխի համալսարանի պատմության ֆակուլտետի «Աուլա» սրահում շաբաթ երեկոյան Հայաստանի ու Թուրքիայի միջեւ ստորագրվեցին երկկողմ հարաբերությունների զարգացման եւ երկու երկրների միջեւ դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու մասին արձանագրությունները:

Word-by-word
Ցյուրիխի – Zurich (gen.) = of Zurich / Zurich’s (ի is the most common genitive ending)
համալսարանի – university (gen.) = of university / university’s
պատմության – history’s (gen.) – nominative is պատմություն; -ություն is a very productive suffix forming abstract nouns, note that in genitive it changes to -ության
ֆակուլտետի – faculty’s (gen.)
Աուլա – Aula (taken here to be a proper name)
սրահում – in the hall (loc) – nominative = սրահ; -ում is the locative ending
շաբաթ – Saturday (this word means also “week”)
երեկոյան – in the evening (adverb form of երեկո = evening)
Հայաստանի – Armenia’s (Հայ = Armenian; -ստան – country-name forming suffix –ի – as many times above and below is a genitive ending)
ու – and (one of the two Armenian words having that meaning)
Թուրքիայի – Turkey’s (Թուրքիա – Turkey; յ – needed to prevent hiatus; ի – you already know)
միջեւ – between (postposition; comes after a noun in the genitive case; Հայաստանի ու Թուրքիայի միջեւ = between Armenia and Turkey)
ստորագրվեցին = (they) were signed; (ստոր – base, abject; low; գրել – to write; ստորագրել – to sign, “under-write”; ստորագրվել – to be signed; -վ- is the passive voice marker; -եցին – 3pl. simple past ending)
երկկողմ – bilateral (երկու – two; կողմ – side)
հարաբերությունների – of relations (gen.); (հարաբերություն – relation, relationship, ratio; -ներ – plural suffix used with polysyllabic nouns; -ի – genitive)
զարգացման –development’s (gen.); (զարգացում – development; nouns in –ում have genitive in –ման; զարգանալ – to develop itself (intr.); զարգացնել – to develop something; to cause sth to develop; -ցն- is a common causative voice marker)
եւ – and (the other word of this meaning)
երկրների – of countries (gen.); (երկիր – country; ներ- plural suffix; ի and ու in roots often fall out when they’re not stressed; cf. երկիր but երկրներ)
դիվանագիտական – diplomatic (դիվանագետ – diplomat; դիվանագիտություն – diplomacy; note the գետ / գիտ change; this root is from the slightly irregular verb գիտենալ – to know; դիվան is, of course from Persian word meaning roughly ‘office’)
հաստատելու – of confirmation (gen.); (հաստատել: to acknowledge/confirm/maintain/ assert; here it is used as a verbal noun, the genitive ending of infinitives is –ու)
մասին – about (postposition coming after noun in the genitive)
արձանագրությունները – the protocols (արձանագրություն – protocol, record; also: inscription; արձան – statue, carved-image; գրություն – writing cf. գրել above; ներ – plural suffix; ը – definite article)

Quite a big sentence to begin with, no? To put it all together you have to work backwards if you want your English translation to make sense:

The protocols on the topic of development of bilateral relations and confirmation of diplomatic relations between the two countries were signed by Armenia and Turkey Saturday evening in the “Aula” hall of the Zurich university’s faculty of history.

Now, let’s assign a number to each of the words in the Armenian text, so that Ցյուրիխի = 1; համալսարանի = 2 and so on up to 25. The order of the equivalent English words (and/or phrases) would be something like this:

25-24-16-14-15-17-23-21-22-20-18-19-13-9-10-11-7-8-5-6-1-2-4-3

Nice, huh? Now, does anyone (but me) consider this useful/interesting at all? Shall I continue with the rest of the text? Waiting for feedback.

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: