(Old) News in Armenian 2

Let’s tackle the second sentence of the text now:

Հայկական կողմից արձանագրությունները ստորագրեց արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, թուրքական կողմից՝ նրա պաշտոնակից Ահմեդ Դավութօղլուն:

հայկական – Armenian (adjective); Հայկ – the name of Armenia’s legendary founding father; -ական – one of adjective-forming suffixes
կողմից – from the side (ablative); կողմ – side; -ից ending of the ablative case (ablative = from where?)
արձանագրությունները – the protocols (see the previous post); note that this is an accusative form even though a nominative would be exactly the same (as is the case with inanimate nouns in general)
ստորագրեց – (he/she/it) signed cf. notes under ստորագրվեցին above; -եց 3sg. simple past ending
արտգործնախարար – Foreign Minister; now this whole thing is a Soviet style abbreviaton (what I mean by that is getting “politbureau” from “political bureau”, “agitprop” from “agitational propaganda” etc.) from արտաքին գործերի նախարար – External Affairs Minister; արտաքին – external, outward; գործերի – affairs’ (gen.) գործ – work, job, affair, thing to do; –եր plural suffix after monosyllabic nouns (contrast with –ներ above) –ի genitive; նախարար – minister; նախ – first, foremost; -արար – word-forming suffix meaning ‘doer, maker’ EDIT: also, նախարար used to mean “feudal lord”
Էդվարդ Նալբանդյանը – (the) Edvard Nalbandian (proper name); – note the definite article ը! In Armenian, proper names obligatorily take the definite article
Թուրքական – Turkish (adjective); Թուրք – Turk; cf ական above
նրա – his (also: hers, its – Armenian pronouns are gender-neutral); a genitive form of the pronoun նա – he/she/it, that one
պաշտոնակից – colleague (= corresponding office-holder; Comment dit-on “homologue” en anglais?); պաշտոն – office, post; obligation duty; worship; comes from the verb պաշտել – ‘to worship’ I suppose the meaning shift went: worship > obligation > duty > office held, post; -ա- both here and in other composite nouns discussed earlier serves as a linking vowel; կից – adjacent, accompanying; note that here ից is a part of the root and not ablative ending! btw “colleague” in the “co-worker” sense is աշխատակից; աշխատ comes from աշխատել – ‘to work’
Ահմեդ Դավութօղլուն – (the) Ahmed [actually: Ahmet in Turkish orthography] Davutoghlu (personal name); -ն at the end is the definite article (which, to simplify a bit, surfaces as ն after vowels and ը after consonants); note also the orthography (օղլու)

The whole thing:

Foreign Minister Edvard Nalbandian signed the protocols from the Armenian side, from the Turkish side (they were signed by) – his colleague Ahmet Davutoglu.

The part in (brackets) is not actually there, but the Armenian sentence works without it while the English translation doesn’t seem to. Literally the Armenian reads:

From the Armenian side the protocols(acc.) signed FM E.Nalbandian(nom.), from the Turkish side – his colleague Ahmet Davutoglu.

Isn’t it impressive that they can do that without using passive voice?

***

As the next sentence is sort of short, I managed to squeeze enough time for it:

Ստորագրման արարողությունը բացեց Շվեյցարիայի արտգործնախարար Միշելին Քալմի-Ռեյը:

ստորագրման – signing’s (gen.); verbal nouns ending in –ում like ստորագրում here, have –ման in the genitive; note how the unstressed ու dissappears (I think I already said all this, hm); cf. previous instalments for the discussion of the roots & stuff
արարողությունը – the ceremony (this also means the ritual); արարող – active participle (AP’s ending is ող) of somewhat poetic verb արարել – to create; cf also the use of արար as a suffix mentioned previously; ություն – as you know makes abstract nouns and –ը is the definite article; the whole word is in the accusative (which equals nominative)
բացեց – (he/she/it) opened; բաց – open; բացել – to open; you already know the ending
Շվեյցարիայի – Switzerland’s (gen.); յ, again, to prevent hiatus; ի – a genitive marker
արտգործնախարար – as discussed above
Միշելին Քալմի-Ռեյը – Micheline Calmy-Rey (note again that the definite article ը is used)

The whole thing:

Swiss Foreign Minister, Micheline Calmy-Rey, opened the signing ceremony.

Once again, to have “signing ceremony” at the begining of the sentence, English would have to use passive voice (“was opened by”), while Armenian word order rules allow for active voice alright. Interestingly, having a case system has nothing to do with it, as արարողությունը can equally well be nominative or accusative. We know it’s an accusative because of the active verb used and the fact that FM’s name is nominative (this we can tell, because for animate nouns accusative is not equal to nominative).

***

The longest sentence in the text comes now:

Արարողությանը ներկա էին Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը, Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, Ֆրանսիայի արտգործնախարար Բեռնար Քուշները, Եվրամիության նախարարների հանձնաժողովի նախագահ, Սլովենիայի արտգործնախարար Սամուել Ժբոգարը, Եվրամիության արտաքին եւ անվտանգության հարցերի ղեկավար Խավիեր Սոլանան:

արարողությանը – at the ceremony (dat.); in inanimate nouns dative is equal to genitive, but contrary to gen., it may take the definite article; dative+definite forms often have locative or temporal meanings.
ներկա – present; someone who is present
էին – they were; 3pl. past tense of copula
Միացյալ Նահանգների – United States’ (gen.); միացյալ – united, joint, common; from the verb միացնել – to unify, unite, connect, put together; to turn on; the verb in turn is formed from մի – ‘one’ and causative suffix; etymologically it is thus „to make one”; նահանգ – province, state;
պետքարտուղար – state secretary; պետ nowadays means „boss, superior” but its derivate – պետություն is „state, nation”; քարտուղար is „secretary”, քարտ being „filing/catalogue card”;
Հիլարի Քլինթոնը – (the) Hillary Clinton
Ռուսաստանի – Russia’s; Ռուս – Russian
Սերգեյ Լավրովը – (the) Sergey Lavrov
Ֆրանսիայի – France’s
Բեռնար Քուշները – (the) Bernard Kouchner
Եվրամիության – Eurounion’s (gen.) (in this case, curiously it is Council of Europe and not European Union that this refers to); միություն – union (remember մի above?); the whole word seems to be formed to mirror Russian politspeak Евросоюз [yevrosoyuz]
նախարարների – ministers’ (gen.pl.)
հանձնաժողովի – commission’s, committee’s (gen.); ժողով – meeting
նախագահ – president, chairman; նախ – see above; գահ – throne (not far from ‘chair’, huh?)
Սլովենիայի – Slovenia’s
Սամուել Ժբոգարը, (the) Samuel Żbogar
արտաքին – external (discussed previously)
անվտանգության – security’s (gen.); ան- is a prefix meaning un- non- վտանգ – danger, hazard; so ‘security’, անվտանգություն would translate literally as „undangerness”
հարցերի – issues’ (gen. pl.); հարց – question, issue
ղեկավար – leader, chief; ղեկ – steer, steering wheel
Խավիեր Սոլանան (the) Javier Solana

The whole thing:
United States’ State Secretary Hillary Clinton, Russia’s Foreign Minister, Sergey Lavrov, France’s Foreign Minister Bernard Kouchner, the Chairman of Council of Europe’s Committee of Ministers – Slovenia’s Foreign Minister Samuel Żbogar (and) European Union’s external and security issues chief, Javier Solana were present at the ceremony.

The interesting thing is that both Council of Europe and European Union – two very different institutions – are referred to as Եվրամիություն – ‘Eurounion’. Seems like somebody didn’t to their homework. Also, they sort of described Solana’s job instead of listing his proper title.

***

Արձանագրությունները ստորագրվեցին 3,5 ժամ ուշացումով, ինչը կապված էր արարողությունից հետո արտգործնախարարների կողմից արվելիք հայտարարություններում որոշ ձեւակերպումների հետ:

ժամ – hour
ուշացումով – with delay; (ուշ – late (both adjective and adverb) ուշանալ – to be late; ուշացնել – to make sth late, to delay; ուշացում – delay (-ում is a suffix forming verbal nouns, note also that the ն from ցն falls off) ով – is the instrumentative case suffix (meaning „with” or „by”)
ինչը – what (takes article when used as a relative pronoun)
կապված – linked (կապ – tie, link, contact, relation, connection, communication; կապել – to tie, to link, to connect; կապվել – to be tied / linked / connected ած – resultative participle ending)
էր – it was (3 sg. copula)
արարողությունից – from ceremony (ից is the ablative case suffix)
հետո – after (postposition governing nouns in ablative)
արարողությունից հետո – after the ceremony
արվելիք – to be made (արվել – irregular passive voice from անել – to make/to do cf. also արա – do!; իք – suffix signifying „to be X-ed in the future”)
հայտարարություններում – in the declarations (հայտարարել – to declare; the meaning of the suffixes should be clear)
որոշ – certain (other meanings: known, settled for, agreed)
ձեւակերպումների – formulations’ (gen.) ; (ձեւ – shape, form; կերպ – manner, way, ձեւակերպել – to formalise, to formulate, to register officially, to shape sth)
հետ: with (postposition)

All of this together:
The protocols were signed with a 3,5-hour delay, which was connected with certain formulations in the (text of the) declarations (supposed) to be made by the Foreign Ministers after the ceremony.

Word-order-by numbers:
1-2-4a-3-4b-5-7-6-16-14-15-13-12-11-10-9-8

That’s all I did back then. Will be continued if there’s any interest.

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: