فارسی جنگل است

فارسی جنگلیست که منظمی باغ و بوستان را ندارد ولی پر از زیبائی‌هاست. از جنوب به آن عطر عربستان میاید و بوی فرنگستان از غرب. ولی بوی جوی مولیان پررنگتز از آن دو تاست و به هر جای جنگل آید همی. اینجای بن‌های هزارساله پیداست که پهلویش گیاهی تازه می‌رویاد و ریشه‌ی هر دو از همین جاست. هر چه پیشتر در این جنگل عجیبی راه می‌روم بیشتر در آن گم می‌شوم. چندی پیش فکر می‌کردم که جنگل را خوب بلدم ولی این از اشتباه‌هایم بود. فارسی جنگلیست که تسلط بر آن ناممکن است.

من اهل ورشو‌ام روزگارم بد نیست. در طرف دیگر شب یعنی در سایت دیگری در اینترنت صفحه‌ای ساخته‌ام تا زبان جنگلهای سرسبز لهستان را به شما نشان بدهم. ولی راستش را بخواهید آن‌طوری که باید و شاید کلیدش نزده‌ام و کار پیش نمی‌رفته و در جا ماند. شاید این روزها فرصت مناسبی‌است تا از نو کمر به آن کار ببندم؟ مشتاق عقیدات شما هستم و نیازمند به مشورتتان و تشویق.

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: